PROGRAM EMOCIONALNE I SENZOMOTORNE STIMULACIJE DJECE OD PRENATALNOG PERIODA DO 3. GODINE ŽIVOTA

O nastanku programa

Autori:

  • Vesna Marić, dipl.pedagog 
  • Ljubica Duspara, prof.psiholog DV Radost
  • ispred Hrvatskog društva za prenatalnu i perinatalnu medicine i zdravlje dr. Petar Krešimir Hodžić

Program je verificiran 2005. godine od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je od jeseni te godine u primjeni u DV Radost. Po verifikaciji od proljeće 2008. program je u primjeni od jeseni 2008 i u DV Medo Brundo.

Odgojiteljice su završile edukaciju kod dr. Petra Hodžića te se kontinuirano stručno usavršavaju.

Motivacija iz koje se krenulo u unapređivanje ovog područja odgojno – obrazovnog rada su zamijećenje promjene u društvenim prilikama koje su zadesile mlade obitelji – boravak djece u kolektivu i do deset sati dnevno i rano odvajanje od obitelji (već od 6 mjeseci).

Redovnim praćenjem populacije zamjećujemo o porast posebnih potreba kod djece svih razvojnih dobi. Gruba podjela poteškoća ističe kao najbrojnije teškoće u govorno – jezičnom području, vizuomotoričkom funkcioniranju, poteškoćama u pažnji uz hiperaktivnost, te različite alergijske poteškoće. Posebno smo uočili emocionalne posebne potrebe djece koje često budu prepreka harmoničnom daljnjem razvoju djeteta.

Postavljeni ciljevi

  1. unapređivanje uvjeta prijema, prilagodbe i boravka u jaslicama
  2. uspostavljanje kontinuiteta kvalitetnog zadovoljavanja potreba djeteta u obitelji i u vrtiću
  3. osmišljavanje strategija i aktivnosti koje bi stvorile uvjete za kvalitetnu ranu stimulaciju i prevenciju posebnih potreba
  4. jačanje roditelja u roditeljskim kompetencijama kroz nove oblike partnerstva

Sastavnice programa

  1. „Note ljubavi“ - prenatalna komunikacija za „trudne“ roditelje
  2. „Nježni dodir“ - taktilna i emocionalna stimulacija djece kroz masažu
  3. Aktivnosti za poticanje razvoja „bliskih“ i „dalekih“ senzornih sustava

* * * * * * * * * * * * *